Tvångsvård av barn i Sverige: En rättslig översikt

19 april 2023
Julia Zsiga

Tvångsvård av barn är en känslig och komplex fråga som involverar rättsliga, etiska och praktiska överväganden. I Sverige regleras tvångsvård av barn genom socialtjänstlagen och lagen om vård av unga. Denna artikel beskriver juridiskt vad tvångsvård av barn innebär i Sverige och hur lagen balanserar mellan barnets bästa och föräldrars rättigheter.

Socialtjänstlagen och lagen om vård av unga

Tvångsvård av barn regleras i Sverige främst genom två lagar: Socialtjänstlagen (2001:453) och lagen om vård av unga (1990:52) (LVU). Socialtjänstlagen reglerar i första hand kommunens ansvar för att erbjuda stöd och hjälp till barn och deras familjer, medan LVU reglerar de specifika omständigheterna när tvångsvård av barn kan bli aktuellt.

När kan tvångsvård bli aktuellt?

Enligt LVU kan tvångsvård bli aktuellt i två huvudsakliga situationer: dels när barnets hälsa eller utveckling är i fara på grund av missförhållanden i hemmet (så kallad vård enligt 2 § LVU), dels när barnet utsätter sig själv för en påtaglig risk genom eget beteende, exempelvis kriminalitet eller droganvändning (så kallad vård enligt 3 § LVU).

För att tvångsvård ska kunna beslutas krävs att barnets behov av vård och stöd inte kan tillgodoses på frivillig väg, exempelvis genom insatser enligt socialtjänstlagen. Beslut om tvångsvård fattas av förvaltningsrätten efter ansökan av socialnämnden.

image

Processen för tvångsvård

När socialtjänsten bedömer att det finns skäl för tvångsvård inleds en utredning för att klarlägga barnets situation och behov av stöd. Om socialtjänsten finner att det finns grund för tvångsvård ansöker de hos förvaltningsrätten om att få besluta om vård enligt LVU.

Förvaltningsrätten prövar ansökan och om domstolen finner att det finns skäl för tvångsvård enligt 2 eller 3 § LVU beslutar den om detta. Beslutet om tvångsvård kan överklagas till kammarrätten och i vissa fall till Högsta förvaltningsdomstolen.

Under tvångsvården ska barnet erbjudas behandling, stöd och omsorg som syftar till att förbättra dess situation och främja en positiv utveckling.

Läs mer här: https://www.advokatpowers.se/lvu-tvangsvard-av-barn/

Fler nyheter